Статут

 

Статут друштва

На основу члана 11. Закона о удруживању грађана “Службени лист БиХ” број: 5/90 и 21/90 и члана 13. Статута Друштва, Скупштина Завичајног друштва “Змијање” на Сједници одржаној 01. јуна 2001. године, донијела је:

С Т А Т У Т

ЗАВИЧАЈНОГ ДРУШТВА “ЗМИЈАЊЕ”

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређују се општи принципи и начин удруживања физичких и правних лица у Завичајно друштво “Змијање” (у даљем тексту: Друштво), а нарочито:
– назив и сједиште Друштва,
– обиљежја друштва, облик и садржај печата, штамбиља и знака Друштва,
– циљеви и дјелатност Друштва,
– поступак пријема и искључења чланова,
– права и обавезе чланова Друштва,
– органи управљања, начин њиховог избора и опозива, овлашћења, кворум и правила гласања укључујући и специфична питања о којима се одлучује квалификованом већином, трајање њиховог мандата и поступак за сазивање сједница,
– начин подношења финансијског извјештаја и извјештаја о раду,
– правила која се примјењују за стицање и располагање средствима Друштва, орган овлашћен за надзор над коришћењем ових средстава,
– јавност рада Друштва,
– награде и признања Друштва,
– однос друштва према политичким партијама,
– заступање Друштва,
– поступак за измјену и допуну Статута и овлашћење и начин доношења других општих аката,
– услови и поступак за спајање, раздвајање, трансформацију или престанак Друштва,
– поступак расподјеле преостале имовине у случају престанка рада Друштва,
– престанак рада Друштва и
– прелазне и завршне одредбе.

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Пуни назив Друштва је: Завичајно друштво “Змијање”.
Скраћени назив је: Друштво “Змијање”.

Члан 3.

Сједиште Друштва је у Бањој Луци, улица Марије Бурсаћ 3-5.

III ОБИЉЕЖЈА ДРУШТВА

Члан 4.

Друштво има својство правног лица, свој печат, штамбиљ, знак и логотип.

Члан 5.

Печат Друштва је округлог облика са ћириличним натписом: “ЗАВИЧАЈНО ДРУШТВО “ЗМИЈАЊЕ” * ИСТИНА * СЛОБОДА * ОТАЏБИНА * по рубу, а у средини БАЊА ЛУКА.

Члан 6.

Штамбиљ Друштва је правоуганог облиика са натписом: ЗАВИЧАЈНО ДРУШТВО “ЗМИЈАЊЕ” БАЊА ЛУКА, број и датум.

Члан 7.

Знак Друштва садржи „правоугаоник са тамном позадином у коме се налази ромб подијељен у два дијела и гдје се у горњем дијелу налази лик Петра Кочића на позадини која симболизује Грчку Градину, а у доњем дијелу на бијелој позадини налази се црнобијели фграгмент змијањског веза на бошчи.

Члан 7а.
Логотип Друштва чини знак испод којег је написано Миросављевим писмом, Завичајно друштво „Змијање“ Бања Лука.

IV ЦИЉЕВИ, ДЈЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 8.

Циљеви Друштва су да:
– на организован начин појединачну економску моћ, знање и способност сваког свога члана обједини у интересу и за добробит сваког Змијањца, његовог потомства и завичаја у цјелини,
– кроз економске програме и удруживање средстава ради на ревитализацији подручја Змијања,
– његује обичаје, чува историјско и културно наслијеђе и развија етичке, хумане и духовне вриједности завичаја, слободарску традицију, као неоспорне вриједности савремене цивилизације,
– кроз спортске активности и такмичења у традиционалним спортовима завичаја, његује и развија витешке особине код младих,
– да повеже све Змијањце који живе далеко од завичаја.

Члан 9.

Друштво је организовано као завичајно удружење физичких и правних лица, невладина и неполитичка организација.

Члан 10.

Друштво своје дјеловање остварује путем Одбора и то:

1. Одбор за привредни развој и ревитализацију, којим руководи Предсједништво од 7 чланова,
2. Одбор за културу, историју и етнологију, којим руководи Предсједништво од 7 чланова,
3. Одбор за географију, климатологију и екологију, којим руководи Предсједништво од 5 чланова,
4. Одбор за спорт и рекреацију, којим руководи Предсједништво од 5 чланова
5. Одбор у Србији за везе са завичајем, којим руководи Предсједништво од 5 чланова и
6. Одбор у уностранству за везе са заичајем, којим руководи Предсједништво од 5 чланова.

Одбори могу формирати секције или тимове за поједине уже области.
Ближе одредбе о начину и подручју рада регулисаће се Пословником о раду одбора.

Члан 10а.

У оквиру својих дјелатности Друштво ће се бавити издавачким радом. Друшво ће поводом одређених догађаја, везаних за подручје свога дјеловања, издавати књиге, публикације и информативно-књижевни часопис „Ревија Змијање“.

V ПОСТУПАК ПРИЈЕМА И ИСКЉУЧЕЊА ЧЛАНОВА ДРУШТВА

Члан 11.

Члан Друштва може бити сваки грађанин који живи или је поријеклом са Змијања, као и други који се осјећају Змијањцима, поштују лик и дјело Петра Кочића и приступе у чланство.
Члан Друштва може бити и свако предузеће, установа или невладина и неполитичка организаација која изрази вољу да буде члан.

Члан 12.

Чланство у Друштву заснива се на добровољном принципу, а сви чланови Друштва (појединачни и колективни) евидентирају се путем чланске карте.

Члан 13.

Чланови Друштва могу бити и малољетна лица која за то покажу нарочит интерес и која су спремна и способна да се ангажују у раду Друштва, а посебно у оквиру оних дјелатности које су интересантне за младе. Ови чланови могу, у оквиру Друштва, организовати рад посебних секција или других облика дјеловања и на тај начин допринијети укупној реализацији постављених циљева.
Чланску карту издаје секретар Друштва.
За чланство у Друштву плаћа се чланарина чији износ утврђује Извршни одбор.

Члан 14.

Чланство у Друштву престаје:

– изјавом члана Друштва да више не жели бити члан,
– искључењем по основу одуке коју је донио Суд части и
– смрћу физичког односно престанком постојања колективног члана.

Ако члану престаје чланство у Друштву по основи алинеје 1 и 2 из претходног става, исти је дужан измирити све своје обавезе према Друштву и вратити чланску карту.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ДРУШТВА

Члан 15.

Члан Друштва има право:

– да активно учествује у раду Друштва,
– да предлаже мјере и активности које ће допринијети реализацији постављених програмских циљева,
– да предлаже и бира чланове органа Друштва и да сам буде биран у ове органе,
– да од органа Друштва тражи потребна обавјештења и м атеријале и поставља питања у вези са радом органа Друштва,
– да предлаже доношење одређених одлука за чије доношење је дужан дати одговарајуће образложење, те
– да предузме све оне мјере и активности које су сврсисходне и корисне по Друштво.

Члан 16.

Члан Друштва је обавезан:

– да преузете обавезе у Друштву, а посебно у раду органа Друштва извршава савјесно, поштено и у договореним роковима,
– да штити ауторитет и углед Друштва и достојанство његових чланова,
– да своје појединачне активности и дјеловање подреди остваривању укупних програмских циљева Друштва, те
– да предузима све оне мјере и активности које ће му служити на част, а завичају на добро и корист.

VII ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДРУШТВА

Члан 17.

Органи Друштва су:
1. Скупштина,
2. Предсједник Друштва,
3. Извршни одбор,
4. Надзорни одбор и
5. Суд части.

Члан 18.

Скупштина је највиши орган Друштва и броји 31. (тридест и једног) члана.
Скупштину Друштва чине делегати општина које припадају територији Змијања на начин:

– Подручје града Бања Лука 17 (седамнаест) делегата, Мркоњић Града 5 (пет) делегата,
Рибника 3 (три) делегата и Санског Моста 1 (један) делегат.
– Србија 3 (три) делегата (Београд, Нови Сад и Сремска Митровица по једног делегата
– Иностранство 2 (два) делегата (један из Европе, један из осталог дијела свијета).

Мандат делегата у Скупштини траје 4 (четири) године.

Члан 19.

Скупштина Друштва:

– доноси Статут, његове измјене и допуне и друге акте одређене Статутом,
– даје сагласност на правне радње предузете у име Друштва прије његовог уписа у регистар,
– одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, престанку и другим статусним промјенама Друштва,
– бира и разрешава чланове Извршног и Надзорног одбора и чланове Суда части,
– усваја Извјештај о раду,
– прегледа и потврђује финансијски Извјештај и извјештај о раду Друштва, припремљене од стране Извршног одбора,
– утврђује препоруке и смјернице за остваривање програма Друштва,
– утврђује приоритете у остваривању стратешких циљева,
– доноси Пословник о свом раду и
– одлучује о другим питањима која нису у надлежности другог органа.

Ако Скупштина одлучује о питањима из става 1. алинеја 3, одлуке се доносе двотрећинском већином.

Члан 20.

Редовне сједнице Скупштине сазива предсједник Друштва једном годишње и то у вријеме одржавања Кочићевог збора.
Ванредну сједницу Скупштине предсједник Друштва је дужан сазвати на захтјев Извршног одбора или једне трећине делегата.
Ближе одредбе о раду Скупштине регулишу се Пословником о раду Скупштине.

Члан 21.

Предсједника и потпредсједника Друштва бира Скупштина на период од 4 године.
Предсједник Друштва представља и заступа Друштво и одговара за законитост рада Друштва.
Предсједник Друштва може обуставити од извршења Одлуке органа Друштва ако су незаконите и штетне за Друштво.
Обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом Друштва.

Члан 22.

Извршни одбор броји 9 (девет) чланова од којих су по функцији предсједници предсједништава Одбора за привредни развој и ревитализацију те Одбора за културу, историју и етнологију чланови Извршног одбора.
Остале чланове Извршног одбора бира Скупштина на основу усаглашених критерија.
Предсједника и потпредсједника Извршног одбора бирају чланови Извршног одбора на првој конститутивној сједници.
Извршни одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

Члан 23.

Извршни одбор доноси оперативни план рада, годишњи финансијски план Друштва, усваја завршни рачун, извршава одлуке Скупштине, бира предсједништва Одбора Друштва, координира рад одбора, припрема сједнице Скупштине, именује секретара Друштва и организује рад административно техничке службе, управља имовином Друштва, подноси финансијски извјештај и извјештај о раду Друштва, припрема и предлаже измјене Статута и других аката које доноси Скупштина, те обавља и друге послове у складу са Одлукама Скупштине и налогу предсједника Друштва.

Сједницу ИО, по потреби може сазвати предсједник Друштва.
Ближе одредбе о раду ИО регулисаће се Пословником о раду ИО.

Члан 24.

Надзорни одбор броји 5 чланова, које бира Скупштина Друштва на период од 4 године, од којих је један предсједник кога именује Скупштина Друштва.
Надзорни одбор контролише материјално-финансијско пословање Друштва.
Надзорни одбор ради у сједницама, а одлуке доноси већином гласова.

Члан 25.

Суд части штити ауторитет и углед Друштва, те достојанство и част његових чланова.
Суд части броји 3 члана и 3 замјеника члана од којих је ј едан предсједник Суда и њега именује Скупштина Друштва.

Члан 26.

За повреде одредаба Статута и других аката којима се наноси штета и руши углед Друштва, Суд части може донијети одлуку о смјени члана Друштва са функција у органима Друштва, о брисању из чланства у Друштву и поднијети пријаву надлежним државним органима, ако у радњама члана Друштва има елемената кривичног дјела.
Ближе одредбе о раду Суда части регулисаће се Пословником о раду Суда.

Члан 27.

Послове који су у надлежности Скупштине, између два засједања обавља Извршни одбор.
Одлуке донијете у смислу претходног става потписује предсједник Скупштине односно предсједник Друштва, а износе се на потврду (верификацију) на прву сједницу Скупштине.

VIII ПОДНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА И ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ

Члан 28.

О раду Друштва подноси се годишњи извјештај о раду и финансијски извјештај.
Извјештаје из претходног става подноси Извршни одбор Скупштини Друштва на преглед и потврду.
Друштво подноси финансијски извјештај у складу са законом и другим прописима.

IX СТИЦАЊЕ СРЕДСТАВА И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ДРУШТВА

Члан 29.

Средства за активности и рад Друштва обезбјеђују се из добровољних прилога и поклона који имају новчану вриједност, буxетских дотација и пореза, субвенција и уговора са физичким и правним лицима, прихода од камата, дивиденди, добити од капитала, закупнина, хонорара, накнада за услуге трећим лицима, представа, издавачке дјелатности и сличних извора пасивних прихода, те прихода стечених путем остваривања програмских циљева Друштва, чланарина и осталих прихода који се остваре законитим коришћењем имовине и средстава Друштва.
Друштво својом имовином располаже у складу са Статутом. Надзор над законитошћу и намјенским коришћењем и располагањем средствима Друштва врши Извршни одбор и надлежни републички орган.

Члан 30.

Новчана средства Друштва користе се за рад органа Друштва, обављање административних послова, у хуманитарне сврхе, за установљене награде и признања и у друге сврхе по одлуци Извршног одбора.
Исплату новчаних средстава одобрава предсједник Друштва и предсједник ИО или лице које овласти предсједник Друштва.

Члан 31.

Новчана средства Друштво води код једне од комерцијалних банака по одлуци ИО.
Документа материјално-финансијског пословања Друштва потписује предсједник Друштва или лице које он овласти.

Члан 32.

Имовину Друштва чине некретнине, покретне ствари, новчана средства, хартије од вриједности и права.

Члан 33.

Органи Друштва су дужни да управљају имовином Друштва са пажњом доброг домаћина. Уколико Друштво буде обављало привредну активност у складу са Законом, чланови Извршног одбора ће располагати имовином која се користи за обављање привредне дјелатности са пажњом доброг привредника.
Члан органа Друштва не може гласати у стварима у којима његови имовински интереси, интереси његовог брачног друга или сродника до трећег степена, могу бити у супротности са имовинским интересима Друштва.
Правни послови из претходног става закључују се по тржишној вриједности, или под условима који су најповољнији по Друштво.

Члан 34.

Вишак прихода над расходима остварен обављањем привредне дјелатности мора се инвестирати у основне статутарне активности Друштва. Није дозвољена директна нити индиректна расподјела вишка прихода над расходима из привредне дјелатности оснивачима, члановима, члановима управљачких органа, одговорним лицима, радницима, донаторима или трећим лицима.
Ограничење из претходног става се не односи на примљене надокнаде нити на покриће трошкова у вези са остваривањем циљева и активности које су утврђене овим Статутом.

X ЈАВНОСТ РАДА

Члан 35.

Рад Друштва и његових органа је јаван.
Јавност рада се обезбјеђује путем сарадње са медијима, а подразумијева и транспарентност Друштва које је у обавези дати на увид све информације о усвојеним пројектима и количини планираних средстава.

Члан 36.

Друштво може имати и властите медије (електронске и штампане), у циљу информисања својих чланова и јавности.

XI НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Члан 37.

За изузетан допринос у раду Друштва, развоју Змијања и афирмацији његових изворних вриједности Друштво установљује слиједећа признања: ПОВЕЉА, ПЛАКЕТА и ЗАХВАЛНИЦА.
Награде се додјељују за изузетно постигнутее резултате у остваривању програмских циљева Друштва.
Критерије и друге услове за додјелу признања и награда утврђује Извршни одбор Друштва.

XII ОДНОС ДРУШТВА ПРЕМА ПОЛИТИЧКИМ ПАРТИЈАМА

Члан 38.

Друштво је нестраначка организација.
Чланови Друштва, уколико су функционери или чланови странака, не могу путем Друштва остваривати страначке интересе.

XIII ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 39.

Друштво представља и заступа предсједник Друштва. Послове заступања Друштва предсједник може повјерити и другом лицу уколико процијени да то лице може успјешно заступати Друштво у одређеним пословима и пред надлежним органима.

XIV ОПШТИ АКТИ

Члан 40.

Органи Друштва доносе одговарајуће опште акте. Акти се доносе у форми Статута, правилника, одлука, рјешења и закључака.
Органи Друштва акте из своје надлежности доносе на начин прописан овим Статутом и Пословником о раду надлежног органа.

XV СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ

Члан 41.

Друштво се може припајати, раздвајати или трансформисати у друго друштво или удружење.
Друштво, поред одбора, може основати подружнице, клубове, канцеларије и друге организационо-правне облике, ако за то постоје реалне потребе и ако ће се на тај начин брже и потпуније остваривати програмски циљеви Друштва.

XVI АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Члан 42.

Друштво има секретара кога именује ИО из редова чланова Друштва.
Секретар обавља све правне и административно-техничке послове за Друштво и његове чланове у складу са Статутом.

XVII ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА

Члан 43.

Друштво престаје са радом:
– ако Скупштина Друштва донесе одлуку о престанку рада или одлуку о припајању, раздвајању или трансформацији Друштва,
– на основу правоснажне судске пресуде о забрани рада и брисањем из регистра

Члан 44.

Сматра се да је Друштво престало дјеловати:
– ако је протекло двоструко више времена од времена утврђеног Статутом за одржавање Скупштине, односно Извршног одбоира, а Скупштина односно Извршни одбор није одржан,
– ако се број чланова Друштва смањи исспод броја који је одређен законом за оснивање удружења, а Скупштина Друштва у року од три мјесеца од дана наступања ове околности не донесе одлуку о пријему нових чланова.
Независно од ове одредбе Друштво неће престати ако пријем нових чланова није могућ због објективних околности које су проузроковане природом статутарних циљева и дјелатности Друштва.

Члан 45.

У случају престанка рада Друштва, преостала имовина расподјељује се складно одлуци Скупштине Друштва.
Изузетно од претходног става, ако је Друштво уживало пореске, царинске и друге повластице, примило буЏетске дотације од грађана или правних лица у укупном износу већем од 10.00,00 КМ у претходној или текућој календарској години, имовина Друштва додјељује се другом удружењу или фондацији регистрованом у Републици Српској које обавља исту или сличну статутарну дјеклатност.
Уколико Скупштина Друштва не донесе одлуку о расподјели имовине до дана брисања из регистра, суд ће донијети одлуку о расподјели имовине у складу са овим чланом.

XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Друштво је правни сљедбеник ранијег Друштва “Змијање” основаног 1929. године и обновљеног 1992. године.

Члан 47.

Овај Статут сматра се усвојеним када се за њега изјасни натполовична већина делегата Скупштине.

Члан 48.

Измјене и допуне Статута врше се на начин и по поступку који је предвиђен за његово доношење.

Предсједник Скупштине:
Др Драгутин ИлићНема коментара